Kodeks postępowania

Kodeks postępowania

Renoma ASP GmbH i naszego zespołu w decydujący sposób przyczynia się do naszego długofalowego sukcesu. Dlatego właśnie ważne jest, abyśmy potwierdzali uczciwość oraz to, że relacje z naszymi klientami, dostawcami, pracownikami, inwestormi i pratnerami są oparte na szacunku i zaufaniu. Nasz nowy Kodeks postępowania ma stanowić pewnego rodzaju przewodnik po naszych wartościach i naszym postępowaniu.

Zasady etyczne zawarte w niniejszym Kodeksie postępowania opierają się na wartościach, którymi kierujemy się od wielu lat. Podstawowe wartości naszej firmy – orientacja na klienta, innowacyjność, jakość, sukces i odpowiedzialność zawsze stanowią wyznacznik w naszej codziennej pracy oraz w kontaktach ze wszystkimi grupami interesentów – niezależnie od szczebla hierarchii i funckji.

Wszystkich pracowników zachęca się do dawania przykładu i kształtowania wartości oraz zasad postępowania.

Kształtowanie wartości gwarantuje, że zostaną one w przyszłości zachowane przez ASP GmbH.

Dziękujemy, że popierają Państwo w swojej codziennej pracy nasze wartości i przestrzegają zasad postępowania.  

Cieszymy sie, że wspólnie z Państwem możemy pomyślnie spoglądać w przyszłość. 

Zarząd ASP GmbH
Attendorn, październik 2020

Prawo i przepisy

Nieważne, gdzie pracujemy i prowadzimy działalność, ściśle przestrzegamy prawa i przepisów danego kraju. Zawsze stosujemy się do wewnętrznych wytycznych, do których się zobowiązaliśmy. W zamian wymagamy od naszych partnerów biznesowych przestrzegania wartości i przepisów.

Informacje poufne/ochrona danych

Informacje poufne (dane biznesowe, produktowe i osobowe) nie są przeznaczone dla osob trzecich. Obchodzimy się z nimi sumiennie, zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dotyczy to również informacji poufnych powierzonych nam przez osoby trzecie. W handlu papierami wartościowymi nie wykorzystujemy żadnych informacji poufnych mających wpływ na kształtowanie się cen i nie przekazujemy informacji wewnętrznych osobom trzecim.

Przekupstwo i korupcja

Nasza działalność opiera się na uczciwości. Z tego właśnie powodu odrzucamy wszelkie formy przekupstwa i korupcji. Niezależnie od kwoty, nie przyjmujemy żadnych prezentów pieniężnych i sami ich nie robimy. Upominki rzeczowe i zaproszenia są dozwolone tylko w ramach normalnej działalności gospodarczej.

Komunikacja

Przywiązujemy wagę do poprawnej i przejrzystej komunikacji opartej na prawdzie z naszymi pracownikami, klientami i partnerami biznesowymi, jak również z innymi grupami interesentów ASP GmbH. Kiedy przekazujemy infomcje, upewniamy się, że są one aktualne, prawdziwe i zrozumiałe.

Darowizny i sponsoring

Jako odpowiedzialna firma jesteśmy w różnych formach zaangażowani w naszych poszczególnych zakładach na rzecz społeczeństwa. Mogą to być dobroczynne darowizny i działania sponsoringowe w rozsądnym wymiarze. Co do zasady, nie przekazuje się żadnych kwot na rzecz partii politycznej, organizacji politycznej czy osobie sprawującej lub ubiegającj się o urząd polityczny.

Ochrona własności

Własność ASP GmbH traktujemy we właściwy sposób i nie wykorzystujemy jej do celów osobistych. Nasza własność intelektualna (m.in. patenty) i nasze zasoby materialne są również chronione we właściwy sposób. My z kolei szanujemy prawa własności intelektualnej konkurentów i osób trzecich.

Bezpieczeństwo i zdrowie

Bezpieczenstwo i zdrowie na stanowisku pracy to dla nas najwyższy priorytet. Zobowiązując się do przestrzegania przepisów i standardów, tworzymy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Wykrycie jakichkolwiek braków i naruszeń jest natychmiast zgłaszane przełożonemu.

Równość szans

Uczciwe, pełne uznania i szacunku traktowanie siebie nawzajem jest części kultury korporacyjnej ASP GmbH. Obejmuje to poszanowanie przez nas godności ludzkiej i praw człowieka oraz ochronę osobowości naszych praconików. Promujemy równość szans i stanowczo dystansujemy się od dyskyminacji ze względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, wiek, orientację seksulaną, przynależność religijną i niepełnosprawność. Nie tolerujemy gróźb, zastraszania, przemocy werbalnej i fizycznej, mobbingu ani żadnej innej formy nękania w miejsu pracy.

Zrównoważony rozwój

Odrzucamy pogoń za zyskiem kosztem środowiska. Konsekwentnie przestrzegamy praw i przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz staramy się stale się ulepszać. Stawiamy na produkcję przyjazną dla środowiska i odpowiedzialnie obchodzimy się ze wszystkimi zasobami naturalnymi.

Naruszenia

Nie tolerujemy w ASP GmbH naruszeń Kodeksu postępowania. Pracownicy, którzy nie postępują zgodnie z wytycznymi i wartościami, będą musieli ponieść odpowiednie konsekwencje. Dotyczy to zarówno tych, którzy naruszyli zasady, jak i wszystkich tych, którzy wiedzieli o naruszeniach, ale ich nie zgłosili. Jeśli odkryjemy naruszenie, natychmiast zgłaszamy je bezpośredniemu przełożonemu. Jeśli istnieje możliwość, że sam przełożony jest zamieszany w bezprawne działanie i jest tego świadomy, zwracamy się do przełożonego stojącego bezpośrednio wyżej w hierarchii.

Nasze wartości

Innowacyjność

Jako wizjoner prowadzimy działalnośc gospodarczą nastawioną na długofalowość i innowacyjność. Zawsze jesteśmy otwarci na na nowe pomysły i regularnie sprawdzamy już te istniejące. To wymaga od nas również tego, abyśmy cały czas myśleli nieszablonowo. Podejmujemy ryzyko w sposób ostrożny i rozważny, aby dalej umacniać naszą pozycję na rynku. Mamy świadomość tego, że nowe podejście może równie prowadzić do błędów. Tolerujemy je i uczymy się na nich, zachowując przy tym nasze wysokie standardy jakości.

Orientacja na klienta

Szczególne wymagania naszych klientów są w centrum naszego zainteresowania:

Dzięki naszym rozwiązaniom oferujemy naszym klientom dodatkowy aspekt, który zwiększa ich wydajność i produktywność. Warunkiem jest aktywna i otwarta komunikacja, a naszymi celami są intensywne i długotrwałe relacje i partnerstwo oparte na szacunku i uznaniu.

Sukces

Dążymy do osiągnięcia ambitnych celów i jesteśmy zaangażowani w ich realizację. Stawiamy sobie wysokie wymagania i dążymy do optymalnego rozwiązania dla naszych klientów. Naszą motywacja jest stworzenie długotrwałej historii sukcesu dzięki zrównoważonym wartościom. Promujemy kompetentnych, zaangażowanych pracowników, którzy napędzają firmę i gwarantują sukces naszym klientom.

Odpowiedzialoność

Z powagą podchodzimy do naszej odpowiedzialności wobec naszych klientów, pracowników i całego zespołu w firmie i jesteśmy solidnym oraz godnym zaufania partnerem. Wyróżnia nas uczciwość i przestrzeganie postanowień umownych. Dotrzymujemy słowa. Bierzemy odpowiedzialność za nasze działania.

Jakość

Nasze rozwiązania cechują wysoka jakość i chęć ich ciągłego ulepszania. Aktywna forma zapytań u klienta i kontrola naszych wymagań wobec naszych rozwiązań stwarząją wewnątrz wysokiej jakości styl pracy oraz cenne zaufanie naszego klienta.